หัวข้อกิจกรรม10 ประเทศอาเซียน
รายละเอียดของกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน
เริ่มวันที่Dec 30, 2016
สิ้นสุดวันที่Dec 30, 2017
1.กิจกรรมชุดที่ 1
2.กิจกรรมชุดที่2
3.กิจกรรมชุดที่3