ทั้งหมด 15 ผลลัพธ์

ศูนย์เรียนรู้ อบต.หนองสิม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
1องค์กรแห่งการเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป2018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-24 11:44:02Pronpun2529
2องค์กรแห่งการเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการรับโอนพนักส่วนส่วนท้องถิ่น2018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-24 11:56:52Pronpun2529
3องค์กรแห่งการเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น2018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-24 11:57:47Pronpun2529
4องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับวินัยข้าราชการ2018-02-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 09:22:30Pronpun2529
5องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล2018-01-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 15:11:45Pronpun2529
6องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า2018-01-01กลุ่มงานประกันสุขภาพทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 09:17:27Pronpun2529
7องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2017-12-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-11 16:33:20Pronpun2529
8องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับคู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา2017-12-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 09:04:23Pronpun2529
9องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับอาเซียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2017-11-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 09:10:42Pronpun2529
10องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับการลงเวลาปฏิบัติราชการ2017-10-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 09:14:39Pronpun2529
11องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับการแต่งกายข้าราชการ2017-08-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 09:27:58Pronpun2529
12องค์กรแห่งการเรียนรู้แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25402016-12-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 16:30:31Pronpun2529
13องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2016-08-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 09:59:28Pronpun2529
14องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบจำแนกตำแหน่ง2016-08-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 09:55:27Pronpun2529
15องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่มือการปฏิบัติงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 อบต.หนองสิม2016-01-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-20 09:43:58Pronpun2529