แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ศูนย์เรียนรู้ อบต.หนองสิม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ศูนย์การเรียนรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25402018-05-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-28 10:15:27Pronpun2529
2ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25572018-05-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-28 10:10:12Pronpun2529
3ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25572018-05-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-28 10:11:10Pronpun2529
4ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25572018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-24 12:04:55Pronpun2529
5ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พ.ศ. 25572018-05-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12018-05-24 12:06:22Pronpun2529
6ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ตลาด พ.ศ. 25572018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-24 12:07:05Pronpun2529
7ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25572018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-24 12:08:03Pronpun2529
8ศูนย์การเรียนรู้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 25572018-05-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-24 12:09:05Pronpun2529
9ศูนย์การเรียนรู้คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น2017-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-09 17:57:18Pronpun2529
10ศูนย์การเรียนรู้fdsfsdfsdfdsf2017-06-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-06-09 19:02:26admin
11ศูนย์การเรียนรู้พรบ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. 25432017-05-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-05-09 17:54:48Pronpun2529
12ศูนย์การเรียนรู้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564)2017-04-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-23 16:32:21Pronpun2529
13ศูนย์การเรียนรู้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2017-04-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12018-04-23 16:29:17Pronpun2529
14ศูนย์การเรียนรู้สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร สมรรถนะประจำสายงาน ของพนักงานส่วนตำบล2016-11-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-04 13:19:05Pronpun2529
15ศูนย์การเรียนรู้สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร สมรรถนะประจำสายงาน ของพนักงานส่วนตำบล2016-11-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-04 13:19:37Pronpun2529
16ศูนย์การเรียนรู้สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร สมรรถนะประจำสายงาน ของพนักงานส่วนตำบล2016-11-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-04 13:20:26Pronpun2529
17ศูนย์การเรียนรู้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง งานการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ การจัดทำแบบประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 2016-04-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-05 14:34:45Pronpun2529