แสดง 1 ถึง 20 จาก 26 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ข่าวประชาสัมพันธ์หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ2017-06-23กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2017-06-23 15:11:40Pronpun2529
2ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำภายในบ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ ๑ (สายข้างโรงเรียน) ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามประกาศราคากลางงานก่อสร้าง2017-06-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทั่วไป2017-06-08 11:03:49Nootcharee
3ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตัวยู) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามประกาศราคากลางงานก่อสร้าง2017-06-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทั่วไป2017-06-08 11:10:08Nootcharee
4ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามประกาศราคากลางงานก่อสร้าง2017-06-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทั่วไป2017-06-08 11:22:37Nootcharee
5ข่าวประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564)2017-05-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2017-05-31 15:19:55Pronpun2529
6ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ขายทอดตลาด2017-02-15กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทั่วไป2017-02-15 04:11:27Nootcharee
7ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ขายทอดตลาด2017-02-15กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขไม่ระบุ2017-02-15 04:11:51Nootcharee
8ข่าวประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)2016-12-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2017-06-08 16:38:33Pronpun2529
9ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 25602016-12-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2016-12-07 09:37:09Takulsri
10ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 25602016-12-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่ระบุ2016-12-07 09:37:16Takulsri
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ ก.จ ก.ทและก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างbjUXhaEB55Th2016-11-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2016-11-08 07:13:13Pronpun2529
12ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25602016-10-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2017-06-21 12:36:56Pronpun2529
13ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล 2016-10-09กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทั่วไป2016-10-09 01:56:50Takulsri
14ข่าวประชาสัมพันธ์แผนผังความรับผิดชอบ2016-10-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2017-06-09 10:17:39Pronpun2529
15ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2015-10-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2017-06-13 18:29:34Pronpun2529
16ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือส่งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ROIqtEFVV2n2015-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2016-10-18 16:39:31Takulsri
17ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ ของพนักงานส่วนตำบลdU2SUuPrVk2015-07-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2016-10-18 16:37:42Takulsri
18ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม2015-07-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2016-10-18 16:38:51Takulsri
19ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นrHIPgJXo2015-07-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2016-10-18 16:36:57Takulsri
20ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีOSMff6Pwv3z2015-07-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการเจ้าหน้าที่ทั่วไป2016-10-18 16:38:15Takulsri