แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลหนองสิม จำนวน ๒ จุด2017-11-09กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12017-11-09 16:18:49Nootcharee
2ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลหนองสิม จำนวน ๒ จุด2017-11-09กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12017-11-09 16:22:50Nootcharee
3ข่าวประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐2017-11-07กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12017-11-07 11:46:51Nootcharee
4ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์2017-11-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-07 14:20:48Pronpun2529
5ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)2017-10-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-03 09:18:08Pronpun2529
6ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ขายทอดตลาด2017-02-15กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12017-02-15 04:11:27Nootcharee
7ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง ขายทอดตลาดhJOeM97nl2017-02-15กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทดสอบ2 ทดสอบ22017-02-15 04:11:51Nootcharee
8ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 25602016-12-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-12-07 09:37:09Takulsri
9ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 25602016-12-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ2 ทดสอบ22016-12-07 09:37:16Takulsri
10ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ ก.จ ก.ทและก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างbjUXhaEB55Th2016-11-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-11-08 07:13:13Pronpun2529
11ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล 2016-10-09กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขทดสอบ1ทดสอบ12016-10-09 01:56:50Takulsri
12ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ประจำปี 25602016-05-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12017-11-04 16:39:04Pronpun2529
13ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือส่งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ROIqtEFVV2n2015-07-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:39:31Takulsri
14ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ ของพนักงานส่วนตำบลdU2SUuPrVk2015-07-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:37:42Takulsri
15ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม2015-07-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:38:51Takulsri
16ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นrHIPgJXo2015-07-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:36:57Takulsri
17ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีOSMff6Pwv3z2015-07-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:38:15Takulsri
18ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาคมตำบลสัญจรGZZCH296lS2015-06-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:36:23Takulsri
19ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กKHxoZlQDE2015-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:34:58Takulsri
20ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการศีล5u6Ai9dlbF2015-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการทดสอบ1ทดสอบ12016-10-18 16:35:44Takulsri